Jdi na obsah Jdi na menu
 


Školní řád mateřské školy

19. 9. 2017

Základní škola mateřská škola Sobůlky, okres Hodonín, příspěvková organizace

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ŠKOLNÍ ŘÁD

MATEŘSKÉ

ŠKOLY

 

Platnost od 1. 9. 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ředitelka Mateřské školy v souladu s § 30 odst. 1, §22a a §22b zákona č. 561/2004 Sb.,

o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění, vydává školní řád, kterým se upřesňují vzájemné vztahy mezi dětmi, jejich zákonnými zástupci a zaměstnanci školy.

 

 

 

Čl. I Práva a povinností účastníků předškolní výchovy a vzdělávání

 

1.         Základní cíle mateřské školy při zabezpečování předškolní výchovy a vzdělávání a  školní vzdělávací program

 

1.1       Mateřská škola v rámci předškolní výchovy a vzdělávání (dále jen „vzdělávání“)

 1. podporuje rozvoj osobnosti dítěte předškolního věku,
 2. podílí se na jeho zdravém citovém, rozumovém a tělesném rozvoji,
 3. podílí se na osvojování základních pravidel chování dítěte,
 4. podporuje získávání základních životních hodnot a mezilidských vztahů dítěte,
 5. vytváří základní předpoklady pro pokračování ve vzdělávání,
 6. napomáhá vyrovnávat nerovnosti vývoje dětí před jejich vstupem do základního vzdělávání,
 7. poskytuje speciální pedagogickou péči dětem se speciálními vzdělávacími potřebami,
 8. vytváří podmínky pro rozvoj nadaných dětí.

 

1.2       Školní vzdělávací program upřesňuje cíle, zaměření, formy a obsah vzdělávání podle konkrétních podmínek uplatněných v mateřské škole.

 

1.3       Při plnění základních cílů vzdělávání a školního vzdělávacího programu mateřská škola postupuje v souladu se zásadami uvedenými v § 2 odst. 1 školského zákona a řídí se platnými právními předpisy, zejména pak ustanoveními školského zákona a ustanoveními vyhlášky č. 14/2005 Sb., o předškolním vzdělávání (dále jen „vyhláška o MŠ“), v platném znění.

 

2.         Základní práva dětí přijatých k předškolnímu vzdělávání

 

2. 1      Každé přijaté dítě (dále jen „dítě“) má právo

 

 1. na kvalitní předškolní vzdělávání v rozsahu uvedeném v bodě 1. tohoto školního řádu, zaručující optimální rozvoj jeho schopností a rozvoj jeho osobnosti,
 2. na zajištění činností a služeb poskytovaných školskými poradenskými zařízeními v rozsahu stanoveném ve školském zákoně,
 3. na fyzicky i psychicky bezpečné prostředí při pobytu v mateřské škole.

 

2. 2      Při vzdělávání mají dále všechny děti práva, která jim zaručuje Listina lidských práv a  svobod a Úmluva o právech dítěte.

 

2. 3      Pokud je ve třídě mateřské školy vzděláváno individuálně integrované dítě, vytvoří

            ředitelka mateřské školy podmínky odpovídající individuálním vzdělávacím potřebám

            dítěte vedoucí k jeho všestrannému rozvoji.

 

2. 4      Další práva dětí při vzdělávání vyplývají z ustanovení ostatních článků tohoto školního řádu.

 

 

 

 

 

3.         Základní práva zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

 

3.1       Rodiče dětí, popřípadě jiné osoby jako opatrovníci nebo osvojitelé dětí (dále jen „zákonní zástupci“) mají právo na informace o průběhu a výsledcích vzdělávání dětí, vyjadřovat se ke všem rozhodnutím mateřské školy týkajícím se podstatných záležitostí vzdělávání dětí, na poradenskou pomoc mateřské školy nebo školského poradenského zařízení v záležitostech týkajících se vzdělávání dětí.

 

3.2       Konkretizace realizace práv zákonných zástupců při vzdělávání dětí a podrobnosti k jejich výkonu jsou uvedeny v Čl. III „Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy“ tohoto školního řádu.

 

4.         Povinnosti zákonných zástupců při předškolním vzdělávání dětí

 

4. 1      Zákonní zástupci dětí a nezletilých žáků jsou povinni

 

 1. zajistit, aby dítě řádně docházelo do mateřské školy, pří příchodu do mateřské školy bylo vhodně a čistě upraveno,
 2. na vyzvání ředitelky mateřské školy se osobně zúčastnit projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte,
 3.  informovat mateřskou školu o změně zdravotní způsobilosti, zdravotních obtížích dítěte nebo jiných závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte,
 4. oznamovat škole a školskému zařízení údaje podle § 28 odst. 2 školského zákona další údaje, které jsou podstatné pro průběh vzdělávání nebo bezpečnost dítěte a změny v těchto údajích (údaje pro vedení školní matriky),

                   ve stanoveném termínu hradit úplatu za předškolní vzdělávání a stravné.

 

 

 5.        Práva pedagogických pracovníků

 

5.1.      Pedagogičtí pracovníci mají při výkonu své pedagogické činnosti právo

 

            a) na zajištění podmínek potřebných pro výkon jejich pedagogické činnosti, zejména

                na  ochranu před fyzickým násilím nebo psychickým nátlakem ze strany dětí, žáků,

                studentů nebo zákonných zástupců dětí a žáků a dalších osob, které jsou v přímém

                kontaktu s pedagogickým pracovníkem ve škole,

            b) aby nebylo do jejich přímé pedagogické činnosti zasahováno v rozporu

                s právními předpisy,

            c) na využívání metod, forem a prostředků dle vlastního uvážení v souladu se zásadami

                a cíli vzdělávání při přímé vyučovací, výchovné, speciálněpedagogické

                a pedagogicko - psychologické činnosti,

            d) volit a být voleni do školské rady,

            e) na objektivní hodnocení své pedagogické činnosti.

 

 

 

 

 

 

6.         Povinnosti pedagogických pracovníků

 

6.1       Pedagogický pracovník je povinen

 

            a) vykonávat pedagogickou činnost v souladu se zásadami a cíli vzdělávání,

            b) chránit a respektovat práva dítěte, žáka nebo studenta,

            c) chránit bezpečí a zdraví dítěte, žáka a studenta a předcházet všem formám rizikového

                chování ve školách a školských zařízeních,

            d) svým přístupem k výchově a vzdělávání vytvářet pozitivní a bezpečné klima

                ve školním prostředí a podporovat jeho rozvoj,

            e) zachovávat mlčenlivost a chránit před zneužitím osobní údaje, informace o zdravotním

                stavu dětí, žáků a studentů a výsledky poradenské pomoci školského poradenského

                zařízení a školního poradenského pracoviště, s nimiž přišel do styku,

            f) poskytovat dítěti, žáku, studentovi nebo zákonnému zástupci nezletilého dítěte

                nebo žáka informace spojené s výchovou a vzděláváním.

 

Čl. II Upřesnění podmínek pro přijetí a ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole

 

7.         Přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

7. 1      Pro přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání předkládá zákonný zástupce dítěte:

 1. žádost zákonného zástupce o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, jehož součástí je potvrzení o tom, že se dítě podrobilo stanoveným pravidelným očkováním
 2. evidenční list dítěte potvrzený pediatrem a podepsaný zákonným zástupcem
 3. dohodu podmínek pobytu dítěte v MŠ
 4. přihlášku ke stravování
 5. zápisní list

7. 2      Při přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání může ředitelka školy sjednat se zákonným zástupcem zkušební pobyt dítěte v mateřské škole v délce nejvýše 3 měsíce.

 

8.         Rozhodnutí ředitelky mateřské školy o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání

 

            Na základě žádosti zákonného zástupce vydává ředitelka mateřské školy Rozhodnutí

            o  přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v souladu se zákonem č. 500/2004 Sb.,

            správní řád, v platném znění, a zákonem 561/2004 Sb., o předškolním, základním,

            středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění.

 

 

9.         Ukončení vzdělávání z důvodu neúčasti dítěte na vzdělávání

 

             Ředitelka mateřské školy může po předchozím upozornění písemně oznámeném

             zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte, pokud se

             nepřetržitě neúčastnilo vzdělávání po dobu delší než dva týdny a nebylo omluveno

             zákonným zástupcem podle stanovených pravidel uvedených v bodech 18. 1. až 18. 3

             tohoto školního řádu.

 

 

 

10.       Ukončení vzdělávání dítěte z důvodu narušování provozu mateřské školy ze strany zákonných zástupců

 

 

           V případě, že zákonní zástupci dítěte závažným způsobem nebo opakovaně porušují

           pravidla stanovená v bodě 20. tohoto školního řádu, může ředitelka po předchozím

           upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte rozhodnout o ukončení

           vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu narušování provozu mateřské školy.

 

11.       Ukončení vzdělávání dítěte ve zkušební době

 

            Pokud při přijetí dítěte ke vzdělávání v mateřské škole byla stanovena zkušební doba

            pobytu a lékař nebo školské poradenské zařízení v průběhu této zkušební doby doporučí

            nezatěžovat dítě dalším vzděláváním, může ředitelka mateřské školy na základě

            písemného oznámení – žádosti  zákonných zástupců rozhodnout o ukončení vzdělávání

            dítěte v mateřské škole.

 

12.       Ukončení vzdělávání z důvodu nehrazení úplaty za vzdělání nebo stravného

 

            V případě, že zákonní zástupci dítěte opakovaně nedodržují podmínky stanovené

            pro úhradu úplaty za vzdělávání nebo stravného uvedené v tomto školním řádu, může

            ředitelka po předchozím upozornění písemně oznámeném zákonnému zástupci dítěte

            rozhodnout o ukončení vzdělávání dítěte v mateřské škole z důvodu nehrazení

            stanovených úplat.

 

            Rozhodnout o ukončení předškolního vzdělávání nelze v případě dítěte, pro které

            je předškolní vzdělávání povinné.

 

13.        Přístup ke vzdělávání a školským službám cizinců

 

13. 1    Přístup ke vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky mají také občané jiného členského státu Evropské unie a jejich rodinní příslušníci.

 

13. 2  Cizinci ze třetích států (nejsou občany EU) mají přístup k předškolnímu vzdělávání a školským službám za stejných podmínek jako občané České republiky (občané EU), pokud mají právo pobytu na území ČR na dobu delší než 90 dnů, pokud jsou azylanty, osobami požívajícími doplňkové ochrany, žadatelé o udělení mezinárodní ochrany nebo osoby požívající dočasné ochrany.

 

Čl. III Upřesnění výkonu práv a povinnosti zákonných zástupců při vzdělávání dětí a  pravidla vzájemných vztahů zákonných zástupců s pedagogickými pracovníky mateřské školy

 

14        Změna stanovených podmínek pobytu dítěte, způsobu a rozsahu jeho stravování

 

14. 1    Při přijetí dítěte do mateřské školy ředitelka mateřské školy písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte dny docházky dítěte do mateřské školy a délku jeho pobytu v těchto dnech v mateřské škole a zároveň písemně dohodne se zákonnými zástupci dítěte způsob a rozsah jeho stravování po dobu pobytu v mateřské škole.

 

14. 2    Pokud zákonní zástupci budou požadovat změnu těchto sjednaných podmínek, je nutno tuto změnu opět dohodnout s ředitelkou mateřské školy.

 

14. 3    Jedná-li se o děti, které se v mateřské škole pravidelně vzdělávají kratší dobu, než odpovídá provozu mateřské školy, lze dohodnout prodloužení docházky dítěte, jemuž nebyl rozsah vzdělávání omezen v rozhodnutí o přijetí, nejdříve s účinností od prvního dne druhého kalendářního měsíce následujícího po uzavření dohody. O uzavření této dohody ředitel mateřské školy neprodleně informuje zákonného zástupce dítěte, které se vzdělává ve zbývající době.

 

15.       Upřesnění podmínek pro přebírání dětí od zákonných zástupců ke vzdělávání v mateřské škole a pro jejich předávání zákonným zástupcům po ukončení vzdělávání

 

15.1     Zákonní zástupci v době určené pro příchod dětí do mateřské školy předávají dítě po jeho převlečení v šatně pedagogickým pracovnicím ve třídě MŠ.

 

15.2     Zákonní zástupci si přebírají dítě po skončení jeho vzdělávání od pedagogického pracovníka mateřské školy přímo ve třídě, do které dítě dochází, popřípadě na zahradě mateřské školy, a to v době určené mateřskou školou k přebírání dětí zákonnými zástupci.

 

15.3     V případě, že je se zákonnými zástupci dítěte dohodnuta individuální délka jeho pobytu v mateřské škole, bude s nimi i samostatně dohodnut způsob přebírání dítěte ke vzdělávání a jeho předávání po ukončení vzdělávání.

 

15.4     Zákonní zástupci dítěte mohou pověřit jinou osobu pro jeho přebírání a předávání při vzdělávání v mateřské škole. Vystavené písemné pověření podepsané zákonnými zástupci dítěte předají zákonní zástupci ředitelce mateřské školy.

 

15.5     Pokud si pověřená osoba nevyzvedne dítě do stanovené doby, příslušný pedagogický pracovník

 1. pokusí se pověřené osoby kontaktovat telefonicky
 2. informuje telefonicky ředitelku školy
 3. řídí se postupem doporučeným MŠMT - obrátí se na obecní úřad, který je podle § 15 zákona č. 359/1999 Sb. o sociálně právní ochraně dětí povinen zajistit dítěti neodkladnou péči,
 4. případně se obrátí na Policii ČR - podle § 43 zákona č. 283/1991 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů, má každý právo obrátit se na policistu a policejní útvary se žádostí o pomoc

 

 

16.       Konkretizace způsobu informování zákonných zástupců dětí o průběhu jejich vzdělávání a dosažených výsledcích

 

16. 1    Zákonní zástupci dítěte se mohou informovat o cílech, zaměření, formách a obsahu vzdělávání konkretizovaných podle podmínek uplatněných v mateřské škole ve školním vzdělávacím programu, který je volně přístupný na nástěnce v šatně mateřské školy a na webových stránkách školy.

 

16. 2    Zákonní zástupci dítěte se mohou průběžně během roku v době určené pro příchod dětí do mateřské školy a jejich předání ke vzdělávání informovat u pedagogického pracovníka vykonávajícího pedagogickou činnost ve třídě, do které dítě dochází, o průběhu a výsledcích vzdělávání dítěte.

 

 

16. 3    Ředitelka mateřské školy nejméně jedenkrát za školní rok svolává třídní schůzky, na kterých jsou zákonní zástupci dětí informováni o všech rozhodnutích mateřské školy týkajících se podstatných záležitostí vzdělávání dětí. V případě nezbytné potřeby může být svolána i mimořádná schůzka rodičů s vedením mateřské školy, a to zejména z provozních důvodů.

 

16. 4    Zákonní zástupci dítěte si mohou domluvit s ředitelkou mateřské školy nebo s pedagogickým pracovníkem školy vykonávajícím pedagogickou činnost ve třídě, individuální pohovor, na kterém budou projednány podstatné připomínky zákonných zástupců ke vzdělávání dítěte.

 

16. 5    Ředitelka mateřské školy nebo pedagogický pracovník vykonávající pedagogickou činnost ve třídě, mohou vyzvat zákonné zástupce, aby se osobně dostavili k projednání závažných otázek týkajících se vzdělávání dítěte.

 

17.       Informování zákonných zástupců dětí o mimořádných školních a mimoškolních akcích

 

17. 1    Pokud mateřská škola organizuje a pořádá akce, jako jsou výlety, exkurze, divadelní a filmová představení pro děti, besídky, dětské dny apod., informuje o tom v dostatečném předstihu zákonné zástupce dětí prostřednictvím sdělení pedagogickým pracovníkem při předávání dítěte zákonnému zástupci po ukončení denního vzdělávání, popřípadě písemným upozorněním umístěným na nástěnkách v šatně.

 

17. 2    V případě, že součástí akcí uvedený v bodě 17. 1. bude i finanční příspěvek rodičů, vyžádá si mateřská škola souhlas zákonných zástupců s účastí dítěte na takovéto akci

            a  pro děti, jejichž zákonní zástupci nesouhlasí s jejich účastí, zajistí po dobu konání takovéto akce dozor pracovníkem školy.

 

18.       Konkretizace způsobu omlouvání dětí zákonnými zástupci z každodenního

            vzdělávání a způsobu informování o jejich zdravotním stavu

 

18. 1    Pokud je zákonnému zástupci dopředu známá krátkodobá nepřítomnost dítěte při vzdělávání v mateřské škole, oznámí tuto skutečnost včetně uvedení důvodu a doby nepřítomnosti dítěte v dostatečném předstihu telefonickou formou nebo osobně mateřské škole.

 

18. 2    V případě, že dítě onemocní nebo se mu stane úraz a nemůže se z tohoto důvodu účastnit vzdělávání, oznámí tuto skutečnost bez zbytečného odkladu zákonný zástupce mateřské škole, a to včetně předpokládané doby nepřítomnosti dítěte v mateřské škole. Oznámení  této nepředvídané nepřítomnosti dítěte je možné i telefonicky.

 

18. 3    Při předávání dítěte ke každodennímu vzdělávání v mateřské škole informuje zákonný zástupce dítěte přejímajícího pedagogického pracovníka o případných menších zdravotních obtížích dítěte, které by mohly mít vliv na omezení jeho činnosti při vzdělávání.

 

18. 4    Zákonní zástupci dítěte informují mateřskou školu o každé změně zdravotní způsobilosti dítěte, o větších zdravotních potížích a dalších závažných skutečnostech, které by mohly mít vliv na průběh vzdělávání dítěte.

 

 

 

 

 

18.5     Zákonní zástupci dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání jsou povinni omluvit

            nepřítomnost dítěte mateřské škole nejpozději do 3 kalendářní dnů od počátku

            nepřítomnosti - telefonicky a poté písemně do omluvného listu.

 

19.       Stanovení podmínek pro úhradu úplaty za předškolní vzdělávání a stravného v mateřské škole

 

19. 1    Úhrada úplaty za vzdělávání

 

            Zákonní zástupci dodržují při úhradě úplaty za předškolní vzdělávání podmínky

            stanovené ve směrnici o úplatě v MŠ.

 

19. 2    Úhrada stravného 

 

            Zákonní zástupci dodržují při úhradě stravného podmínky stanovené ve směrnici

            o úhradě stravného.

 

20.       Základní pravidla chování zákonných zástupců dětí při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy

            a  s ostatními zákonnými zástupci

 

 20.1   Při pobytu v mateřské škole zákonní zástupci dětí

 

 1. dodržují stanovenou organizaci provozu mateřské školy a vnitřní režim mateřské školy
 2. řídí se školním řádem mateřské školy
 3. dodržují při vzájemném styku se zaměstnanci mateřské školy, s jinými dětmi docházejícími do mateřské školy a s ostatními zákonnými zástupci dětí pravidla slušnosti  a vzájemné ohleduplnosti.
 4.  

Čl. IV Provoz a vnitřní režim mateřské školy

 

21.       Podmínky provozu a organizace vzdělávání v mateřské škole

 

21. 1    Mateřská škola je zřízena jako škola s celodenním provozem s určenou dobou pobytu

            od 6:45  do 15:30 hod.

 

21. 2    V měsících červenci a srpnu může ředitelka mateřské školy po dohodě se zřizovatelem stanovený provoz v bodě 21. 1 tohoto školního řádu omezit nebo přerušit, a to zejména z důvodu stavebních úprav, předpokládaného nízkého počtu dětí v tomto období, nedostatku pedagogického personálu apod. Rozsah omezení nebo přerušení oznámí ředitelka mateřské školy zákonným zástupcům dětí nejméně 2 měsíce předem.

 

21. 3    Provoz mateřské školy lze ze závažných důvodů a po projednání se zřizovatelem omezit nebo přerušit i v jiném období než stanoveném v odstavci 21. 2. Za závažné důvody se považují organizační či technické příčiny, které znemožňují řádné poskytování předškolního vzdělávání. Informaci o omezení nebo přerušení provozu zveřejní ředitelka mateřské školy na přístupném místě ve škole neprodleně poté, co o omezení nebo přerušení provozu rozhodne.

 

21. 4    Vzdělávání v mateřské škole probíhá v jedné třídě, do které se zařazují děti různých ročníků.

 

21. 5    Mateřská škola může organizovat zotavovací pobyty ve zdravotně příznivém prostředí bez přerušení vzdělávání, školní výlety a další akce související s výchovně vzdělávací činností školy. O uskutečnění těchto pobytů, výletů a dalších akcí informuje mateřská škola zákonné zástupce dětí nejméně týden před jejich zahájením.

 

 

22.       Vnitřní denní režim při vzdělávání dětí

 

 

22. 1    Předškolní vzdělávání dětí podle stanoveného školního vzdělávacího (rámcového) programu probíhá v základním denním režimu

 

6:45 - 8:00

scházení dětí, spontánní činnosti

8:00 - 8:30

individuální a skupinové činnosti, pohybové aktivity

8:30 - 9:00

hygiena, průběžná dopolední svačina

9:00 - 9:30

pokračování individuálních a skupinových činností
podle zájmu dětí
individuální a skupinové činnosti s předškoláky, motivační činnost učitelkou

9:30 – 9:45

osobní hygiena, příprava na pobyt venku

9:45 - 11:45

pobyt venku

11:45 - 12:20

osobní hygiena, oběd, příprava na odpočinek

12:20 - 14:10


spánek, odpočinek, individuální a skupinové činnosti 
s předškoláky, klidové aktivity nespících dětí

14:10 - 14:40


průběžná odpolední svačina

14:40 - 15:30

volné hry dle volby dětí, rozcházení se dětí

 

 

 

23.       Doba určená pro přebírání dětí zákonnými zástupci

 

23. 1    Děti se přijímají v době od 6:45 hod do 8:00 hod. Poté se MŠ z bezpečnostních důvodů uzamyká. Po předchozí dohodě s rodiči se lze dostavit s dítětem i v jiné době (nutnost nahlásit změny ve stravování).

 

23. 2    Přivádění a převlékání dětí:

Rodiče převlékají děti v šatně. Věci dětí ukládají podle značek dítěte do označených poliček a skříněk. Věci dětí rodiče označí tak, aby nemohlo dojít k záměně.

 

 

 

 

 

 

23. 3    Předávání a vyzvedávání dětí:

Rodiče jsou povinni děti přivádět až ke třídě, osobně je předat pracovnici a informovat ji o zdravotním stavu dítěte. Rodiče za děti zodpovídají až do předání učitelce.

Rodiče neponechávají děti v šatně nikdy samotné. Děti z MŠ smí vyzvedávat pouze zákonní zástupci dětí a osoby jimi pověřené.

 

 

23. 4    Čas – doba vyzvedávání dětí z MŠ:

Děti, které chodí domů po obědě, si vyzvedávají rodiče mezi 12.20 až 12.30 hod.

Ostatní děti se rozcházejí mezi 14:30 hod a 15:30 hod. V případě, že si rodiče dítěte s celodenním pobytem potřebují výjimečně vyzvednout dítě před odpolední svačinou, oznámí tuto skutečnost ráno při předávání dítěte do třídy.

 

24.       Délka pobytu dětí v MŠ:

 

24. 1    Mateřská škola je s celodenním provozem (6:45 – 15:30).

 

25.       Způsob omlouvání dětí:

 

25. 1    Rodiče mohou omluvit nepřítomnost dítěte (např.):

a) osobně ve třídě učitelce

b) telefonicky na číslech: 518 622 339 nebo 774 059 793

 

26.       Odhlašování a přihlašování obědů

 

26. 1    Obědy je možné odhlásit nebo přihlásit den předem do 13ti hodin.

Neodhlášený oběd (v případě náhlého onemocnění) si mohou zákonní zástupci vyzvednout a odnést ve vlastních nádobách v době vydávání obědů v 11.00 (platí pouze v první den nepřítomnosti).

 

27.       Pobyt venku

 

27. 1    Za příznivého počasí tráví děti venku nejméně dvě hodiny.

Důvodem vynechání pobytu venku jsou: silný vít, déšť, mlha, znečištěné ovzduší nebo teplota pod – 10°C, stejně tak vysoké teploty v letních měsících.

 

 

28.       Změna režimu

 

28. 1    Stanovený základní denní režim může být pozměněn v případě, že to vyplývá ze školního vzdělávacího (rámcového) programu a v případě výletů, exkurzí, divadelních a filmových představení pro děti, besídek, dětských dnů a jiných akcí.

 

Čl. V Podmínky zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí a jejich ochrany před sociálně patologickými jevy a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

29.       Péče o zdraví a bezpečnost dětí při vzdělávání

 

29. 1    Mateřská škola vykonává dohled nad dítětem od doby, kdy je pedagogický pracovník převezme od jeho zákonného zástupce nebo jím pověřené osoby, až do doby, kdy je pedagogický pracovník předá jeho zákonnému zástupci nebo jím pověřené osobě. Předat dítě pověřené osobě lze jen na základě písemného pověření vystaveného zákonným zástupcem dítěte.

 

29. 2    K zajištění bezpečnosti dětí při pobytu mimo území mateřské školy stanoví ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby na jednoho pedagogického pracovníka připadlo nejvýše

a) 20 dětí z běžné tříd, nebo

b) 12 dětí ve třídě, kde jsou zařazeny děti se speciálně vzdělávacími potřebami

 

29. 3    Výjimečně může ředitelka mateřské školy zvýšit počty dětí uvedené

a) v odstavci 2 písm. a), nejvýše však o 8 dětí, nebo

b) v odstavci 2 písm. b), nejvýše však o 11 dětí.

 

29. 4    Při zvýšení počtu dětí podle odstavce 3 nebo při specifických činnostech, například sportovních činnostech, nebo při pobytu dětí v prostředí náročném na bezpečnost určí ředitelka mateřské školy k zajištění bezpečnosti dětí dalšího pedagogického pracovníka, ve výjimečných případech jinou zletilou osobu, která je způsobilá k právním úkonům a která je v pracovněprávním vztahu k právnické osobě, která vykonává činnost mateřské školy.

 

29. 5    Při zajišťování zotavovacích pobytů, popřípadě výletů pro děti určí ředitelka mateřské školy počet pedagogických pracovníků tak, aby byla zajištěna výchova dětí, včetně dětí se zdravotním postižením, jejich bezpečnost a ochrana zdraví.

 

29. 6    Při vzdělávání dětí dodržují pedagogičtí pracovníci pravidla a zásady bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, které pro tuto oblast stanoví platná školská a pracovněprávní legislativa.

 

29. 7    Zejména vzhledem k ochraně zdraví ostatních dětí může pedagogický pracovník, pokud má při přebírání dítěte od zákonného zástupce nebo jim pověřené osoby podezření, že dítě není zdravé, požádat zákonného zástupce o doložení zdravotní způsobilosti dítěte ke vzdělávání formou předložení potvrzení od ošetřujícího lékaře.

 

29. 8    Při nástupu dítěte po jeho onemocnění si může vyžádat pedagogický pracovník od zákonného zástupce dítěte písemné potvrzení od ošetřujícího lékaře, že dítě je zdravé a může být v kolektivu ostatních dětí.

 

29. 9    Každý ze zaměstnanců má povinnost zajistit oddělení dítěte nebo mladistvého,

            který vykazuje známky akutního onemocnění, od ostatních dětí a mladistvých,

            zajistit nad ním dohled zletilé osoby a neprodleně oznámit tuto skutečnost nadřízeným

            vedoucím zaměstnancům.

 

29. 10  Zejména při dále uvedených specifických činnostech, které vyžadují zvýšený dohled na bezpečnost dětí, dodržují pedagogičtí pracovníci i ostatní zaměstnanci následující zásady, podrobněji popsané v dalších směrnicích školy, zejména směrnicí k výletům, školám v přírodě a BOZP:

 

a)  při přesunech dětí při pobytu mimo území mateřské školy po pozemních komunikacích se pedagogický dozor řídí pravidly silničního provozu

 

          

 

 

 

           b) pobyt dětí v přírodě

1. využívají se pouze známá bezpečná místa, pedagogičtí pracovníci dbají, aby děti

    neopustily vymezené prostranství

2. pedagogičtí pracovníci před pobytem dětí zkontrolují prostor a odstraní všechny

    nebezpečné věci a překážky (sklo, hřebíky, plechovky, ostré velké kameny apod.)

 

c) sportovní činnosti a pohybové aktivity

 1. před cvičením dětí a dalšími pohybovými aktivitami, které probíhají ve třídách, popřípadě v jiných vyčleněných prostorách v objektu budovy mateřské školy nebo probíhají na venkovních prostorách areálu mateřské školy, kontrolují pedagogičtí pracovníci školy, zda prostory jsou k těmto aktivitám dostatečně připraveny, odstraňují všechny překážky, které by mohly vést ke zranění dítěte a při použití tělocvičného načiní a nářadí kontrolují jeho funkčnost a bezpečnost
 2. pedagogičtí pracovníci dále dbají, aby cvičení a pohybové aktivity byly přiměřené

   věku dětí a podle toho přizpůsobují intenzitu a obtížnost těchto aktivit

   individuálním schopnostem jednotlivých dětí

 

        d) pracovní a výtvarné činnosti

při aktivitách rozvíjejících zručnost a výtvarné cítění dětí, při kterých je nezbytné použít nástroje jako jsou nůžky, nože, kladívka apod., vykonávají děti práci s těmito nástroji za zvýšené opatrnosti a výhradně pod dohledem pedagogického pracovníka školy, nástroje jsou zvlášť upravené (nůžky nesmí mít ostré hroty apod.)

 

29. 11  V ostatních otázkách BOZP se škola řídí svojí směrnicí k BOZP, která je součástí školního řádu a metodicky vychází z Metodického pokynu MŠMT k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních zřizovaných Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ze dne 22. 12. 2005, čj. 37014/2005-25.

 

30.       Ochrana před rizikovým chováním a před projevy diskriminace, nepřátelství nebo násilí

 

30. 1    Důležitým prvkem ochrany před rizikovým chováním je i výchovně vzdělávací působení na děti již předškolního věku zaměřené na zdravý způsob života.  V rámci školního vzdělávacího programu jsou proto děti nenásilnou formou a přiměřeně k jejím věku a schopnostem pochopit a porozumět dané problematice seznamovány s nebezpečím drogové závislosti, alkoholismu, kouření, virtuální závislosti (počítače, televize, video) patologického hráčství (gamblerství), vandalismu, kriminality a jiných forem násilného chování a jsou jim vysvětlována pozitiva zdravého životního stylu.

 

30. 2    V rámci prevence před projevy diskriminace, nepřátelství a násilí provádí pedagogičtí pracovníci mateřské školy monitoring a screening vztahů mezi dětmi ve třídních kolektivech s cílem řešit případné deformující vztahy mezi dětmi již v jejich počátcích a to ve spolupráci se zákonnými zástupci a za pomoci školských poradenských zařízení.

 

30. 3    Důležitým prvkem prevence v této oblasti je i vytvoření příznivého sociálního klimatu mezi dětmi navzájem, mezi dětmi a pedagogickými pracovníky a mezi pedagogickými pracovníky a zákonnými zástupci dětí.

 

 

 

 

Čl. VI Zacházení a majetkem mateřské školy

 

31.       Chování dětí při zacházení s majetkem mateřské školy v rámci vzdělávání

 

31. 1    Po dobu vzdělávání při pobytu dítěte v mateřské škole zajišťují pedagogičtí pracovníci, aby děti zacházely šetrně s učebními pomůckami, hračkami a dalšími vzdělávacími potřebami a nepoškozovaly ostatní majetek mateřské školy.

 

32.       Povinnosti zákonných zástupců při zacházení s majetkem mateřské školy při jejich pobytu v mateřské škole

 

32. 1    Zákonní zástupci pobývají v mateřské škole jen po dobu nezbytně nutnou pro převlečení dítěte do oblečení určenému ke vzdělávání a předání dítěte pedagogickému pracovníkovi mateřské školy a pro převzetí dítěte a převlečení do šatů, v kterých dítě přišlo do mateřské školy a po dobu jednání s pedagogickými zaměstnanci školy týkajícího se vzdělávání dítěte, popřípadě po dobu jednání s vedoucí školní jídelny týkajícího se stravovaní dítěte.

 

32. 2    Po dobu pobytu v prostorách mateřské školy jsou zákonní zástupci povinni chovat se tak, aby nepoškozovali majetek mateřské školy a v případě, že zjistí jeho poškození, nahlásili tuto skutečnost neprodleně pedagogickému pracovníkovi školy.

 

33.       Zabezpečení budovy MŠ

 

33. 1    Vstup do mateřské školy je umožněn pouze přes videotelefon, kdy je zaměstnanci školy zajištěna kontrola přicházejících i odcházejících osob. Každý z pracovníků školy, který otevírá cizím příchozím, je povinen zjistit důvody jejich návštěvy a zajistit, aby se nepohybovali nekontrolovaně po budově. Během provozu je vchod do mateřské školy trvale uzavřen s tím, že únikové východy jsou zevnitř volně otevíratelné.

 

 

34.       Další bezpečnostní opatření

 

34. 1    Ve všech budovách a prostorách školy platí přísný zákaz kouření cigaret i elektronických, požívání alkoholu, používání nepovolených elektrických spotřebičů, odkládání osobních věcí zaměstnanců na místa, která k tomu nejsou určena.

 

 

Čl. VII Závěrečná ustanovení

 

35.       Kontrolou provádění ustanovení této směrnice je statutárním orgánem školy pověřena zaměstnankyně:  Šárka Opálková

36.       Zrušuje se předchozí znění této směrnice. Uložení směrnice se řídí Spisovým řádem školy.

37.       Směrnice nabývá účinnosti dnem 1. 9. 2017

 

 

Sobůlky 31. 8. 2017

 

                                                                      …………………………………………….

                                                                                  Mgr. Jana Martinková

                                                                                     ředitelka školy

 

Příloha č. 1 Školního řádu

 

      Ke Školnímu řádu je přiloženo metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů

ve školách a školských zařízeních - Minimální standard bezpečnosti

Metodické doporučení
k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních –
Minimální standard bezpečnosti

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen „ministerstvo“) vydává toto metodické doporučení k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních – Minimální standard bezpečnosti -  s cílem podat přehled doporučených opatření k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů v budovách škol a školských zařízení a v areálech škol a školských zařízení k nim náležejících.

Metodické doporučení bylo zpracováno jako jedno z opatření ministerstva, které bylo přijato na základě úkolu (uvedeného pod bodem č. 38 záznamu jednání s názvem Zadání vlády k tragické události ve Žďáru nad Sázavou) ze 40. schůze vlády České republiky ze dne 15. října 2014.  Usnesení vlády č. 1015 dne 8. prosince 2014 podpořilo tvorbu metodického pokynu. Metodické doporučení se opírá i o závěry z tematické zprávy České školní inspekce (inspekční šetření probíhalo ve dnech 20. 10. 2014 – 13. 11. 2014) s názvem Bezpečnost ve školách a školských zařízeních č. j.: ČŠIG-4027/14-G2 z měsíce listopadu 2014.

V současnosti neexistuje právní předpis, který by na jednom místě shrnoval základní a konkrétní opatření na zajištění bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních, zapsaných do školského rejstříku, neboť část této problematiky spadá do působnosti jiných ústředních orgánů státní správy.

Minimální standard bezpečnosti mohou využít školy i školská zařízení při jednání se zřizovateli, a to s ohledem na nutná opatření vyplývající z  jejich potřeb, charakteru provozu a z místních podmínek.

Ministerstvo upozorňuje, že toto metodické doporučení bude aktualizováno poté, co nabude účinnosti připravovaná vyhláška o opatřeních k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních; k jejímu vydání je ministerstvo zmocněno v ustanovení § 29 odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Za účelem dostatečného zajištění ochrany budov ministerstvo vyhlásí dotační program „Podpora zabezpečení škol a školských zařízení“. Tento dotační program bude zveřejněn na webových stránkách ministerstva.

 

V Praze dne 20. února 2015

 

 

 

                                                                                       Mgr. Jaroslav Fidrmuc

                                                                                       náměstek ministra pro vzdělávání

Metodické doporučení
k bezpečnosti dětí, žáků a studentů ve školách a školských zařízeních –
Minimální standard bezpečnosti

 

Č.j.: MSMT-1981/2015-1

Minimální standard bezpečnosti právnické osoby vykonávající činnost školy nebo školského zařízení (dále jen „škola“) zahrnuje opatření prostorová, organizačně-technická, personální a opatření v oblasti zpracované dokumentace. Jeho význam je metodický, ne normativní. Mimo tato opatření, která směřují především k zajištění fyzické bezpečnosti dětí, žáků a studentů (dále jen „žáků“), má škola na zřeteli rovněž psychické bezpečí žáků, a proto opatření k zajištění fyzické bezpečnosti ve škole nesmí snížit psychické bezpečí a komfort žáků.

Problematiku zajištění minimálního standardu bezpečnosti je třeba vnímat v těchto rovinách:

 1. Prevencí předcházet mimořádným událostem (technická opatření, poučení zaměstnanců a žáků, nácvik řešení mimořádných událostí dle specifických podmínek škol, přehled o cizích osobách v objektu, spolupráce se složkami Integrovaného záchranného systému,…).
 2. Účinně a efektivně reagovat na mimořádnou událost, která nastala a snažit se o omezení škod na životech a zdraví zaměstnanců i žáků.
 3. Vyhodnotit mimořádnou událost a přijmout opatření, aby se nemohla opakovat ze stejných příčin i v budoucnu).
 1. Prostorová a organizačně-technická opatření
 • Škola určí a využívá pro vstup žáků, zaměstnanců a cizích osob (návštěv, kontrol, atp.) zpravidla pouze jeden vchod, který je zabezpečen proti vniknutí cizích osob a vstup do něj je kontrolován (monitorován); ostatní možné vstupy do budov jsou zabezpečeny (nesmí však bránit bezpečnému úniku osob v případě požáru) a užívají se případně jako vstupy pro zaměstnance nebo pro cizí osoby, které se účastní dalšího vzdělávání v jiných prostorách školy (např. odborný výcvik, kurzy, školení, atp.), přičemž i v tomto případě má škola zajištěnu kontrolu vstupu. Školy pavilonové dispozice přijímají tato opatření přiměřeně podle svých podmínek.
 • Škola vpouští cizí osoby do prostor školy až po ověření účelu jejich vstupu do budovy (doprovod žáka, návštěva pedagoga či ředitele školy, apod.); to platí též v případě vjezdu dopravním prostředkem do areálu školy. Vstupy a vjezdy do areálu školy jsou kontrolovány (monitorovány).
 • Škola má uzamykatelné vstupy do budov i dalších prostor v areálu školy (např. školní zahrady, školního dvora, parkoviště, apod.), má zabezpečená okna a dveře proti volnému vniknutí osob. Na začátku, v průběhu dne i na jeho konci škola vstupy zabezpečí (klíčový režim musí být vyřešen tak, aby byly únikové cesty trvale volné a umožňovaly bezpečný únik z budovy).
 • Škola zamezuje nepovolaným osobám přístup do dalších prostor, budov i areálu školy, které nejsou určeny pro poskytování vzdělávání (např. sklepy, půdy, sklady, kotelny, apod.), s výjimkou specifických, zvláště provozních případů (revize, kontroly, prohlídky, stavební úpravy, apod.).
 • Škola má provedenu úpravu zeleně pro zvýšení přehlednosti prostor v okolí přístupových cest i další okolní terénní úpravy.
 • Škola má ve svém areálu funkční venkovní osvětlení (nejlépe ovládané pohybovým čidlem) přístupových cest, a to i v době mimo provoz školy.

Ke splnění těchto požadavků se předpokládá zajištění a provedení například:

 • bezpečnostních zámků,
 • závor,
 • oplocení,
 • osvětlení,
 • drobných stavebních a terénních úprav.
 1. Personální opatření
 • Škola zajišťuje průběžný dohled nad žáky ve všech prostorách, a to od okamžiku vstupu do prostor školy po celý průběh výchovně-vzdělávacího procesu i po jeho ukončení až po dobu opuštění budovy či areálu školy. O zajištění náležitého dohledu rozhoduje ředitel školy. Vychází přitom z konkrétních podmínek a přihlíží zejména k charakteru vykonávané činnosti, věku žáků a jejich rozumovému rozvoji (vyspělosti), dopravním a jiným rizikům. Ředitel školy zpravidla pověřuje dohledem pedagogického pracovníka, stanoví rozvrh dohledu nad žáky a vyvěsí ho na takovém místě, aby bylo možné při kontrolní činnosti snadno rozpoznat, který pedagogický pracovník dohled vykonává.
 • Škola má zajištěnu vzájemnou zastupitelnost pedagogických či nepedagogických pracovníků vykonávajících dohled nad žáky.
 • Škola zajišťuje dohled nad žáky i při akcích souvisejících se vzděláváním, které jsou realizovány mimo školu. Při pravidelném využívání budov či místností (např. tělocvičen obcí), které nejsou v majetku školy, je nutné vyžadovat od pronajímatele ujištění o bezpečném stavu budovy či místnosti (např. doložením revizních zpráv se závěrem „schopno bezpečného provozu“).
 • Škola v případě avízovaného nebezpečí využívá možnosti posílení ostrahy budovy městskou či státní policií, případně hlídkami bezpečnostních agentur (dle místních zvyklostí).

Ke splnění těchto požadavků se předpokládá zajištění:

 • finančních prostředků pro vrátné nebo jiné osoby vykonávající ostrahu školy,
 • finančních prostředků na nárůst pracovních úvazků na zajištění dohledu.

Jednou z možností, jak získat finanční prostředky pro zajištění činnosti vrátného, je vytvoření tzv. společensky účelného pracovního místa (za stanovených kritérií pro výběr zaměstnance) na základě dohody s Úřadem práce České republiky. V rámci systému aktivní politiky zaměstnanosti tak může škola čerpat finanční příspěvek na úhradu mzdových nákladů.

 

 1. Vnitřní předpisy, dokumentace školy
 • Škola, ve spolupráci s osobami odborně způsobilými v prevenci rizik a osobami odborně způsobilými v oblasti požární ochrany, analyzuje rizika podle podmínek a charakteru své činnosti a má zpracovány dokumenty pro mimořádné události (např. neoprávněné vniknutí do objektu, přítomnost neznámého nebo nebezpečného předmětu nebo látky ve škole, útok vedený zvenčí či zevnitř, braní rukojmí, vandalismus, šikana,…).
 • Škola má zajištěny mechanizmy ověřování účinnosti výše uvedené dokumentace, včetně periodických zkoušek technických prostředků a zařízení a spolupracuje se složkami integrovaného záchranného systému a s orgány místní správy.
 • Škola má v pracovním řádu, školním řádu/vnitřním řádu a v dokumentaci podle jiných právních předpisů, upraveny i další zvláštní povinnosti zaměstnanců, např. povinnosti a postupy při zajišťování dohledu, povinnost informovat zaměstnavatele o vzniku mimořádných událostí, povinnost důsledně dbát na účinnost technických a jiných prostředků chránících bezpečnost budov, povinnost seznamovat zaměstnance a žáky školy s opatřeními zajišťujícími bezpečnost a ochranu zdraví (na začátku školního roku, průběžné opakování dle vyhodnocených rizik, povinnost provedení záznamu o poučení).
 • Škola má vymezen formální rámec bezpečnosti a ochrany zdraví, včetně pojmenování nebezpečí, rizik možného ohrožení života a zdraví žáků, spolu s přijetím adekvátních opatření. Škola seznamuje žáky a zaměstnance s ustanoveními předpisů a pokynů k zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví, včetně pojmenování nebezpečí, rizik možného ohrožení života a zdraví, pokud se vztahují k příslušné činnosti, akci nebo pracovišti a průběžně také s ustanoveními školního nebo vnitřního řádu, řádů dílen, laboratoří, odborných pracoven, sportovních zařízení, tělocvičen, hřišť a jiných pracovišť a s dalšími opatřeními, jež mohou mít bezpečnostně preventivní význam při uplatňování základních pravidel bezpečného chování (např. cizí osoby ve školách, technické zabezpečení vstupu do budov, dohled pedagogických pracovníků, způsob příchodu a odchodu, zabezpečovací prvky ve škole). Škola má popsány a uplatňuje účelné způsoby chování v situacích ohrožujících zdraví, má stanovena zvláštní pravidla při některých činnostech – tělesné výchově, plavání, koupání, lyžařském výcviku, sportovně-turistickém kurzu, soutěžích, přehlídkách, výletech, škole v přírodě, zahraničních výjezdech, apod.
 • Škola informuje zákonné zástupce žáků o vydání a obsahu školního nebo vnitřního řádu.

Od výše uvedeného minimálního standardu by se měla škola odchýlit jen v nezbytně nutných a odůvodněných případech, budou-li to vyžadovat místní podmínky. V případě jakýchkoli odchylek je však třeba přijmout taková opatření, aby byla bezpečnost a ochrana zdraví žáků i zaměstnanců zajištěna jinými konkrétními způsoby, aniž by byly v rozporu s výše uvedenými principy. Současně musí škola plnit povinnosti, které jí vyplývají z právních předpisů.

 Školy mají možnost zajistit bezpečnost osob v areálu školy také dalšími, např. technickými prostředky, které jdou nad rámec výše vymezených minimálních požadavků (např. vstup na čipy, turnikety, kamerový systém, čipy, elektronický vrátný, alarm s tísňovými tlačítky napojený na dispečink, apod.); tyto technické prostředky však nemohou plně nahradit dohled prováděný fyzickou osobou, a jde-li o kamerový systém, bere škola před jeho zavedením v úvahu i ochranu soukromí žáků i zaměstnanců školy.

Školy při eliminaci bezpečnostních rizik spolupracují se zřizovatelem, se zákonnými zástupci žáků, zletilými žáky, policií, složkami integrovaného záchranného systému a se školskou radou.

 

Další předpisy související se zabezpečením budov:

 

Mechanické zábrany

 • ČSN EN 1627 Dveře, okna, lehké obvodové pláště, mříže, okenice.

 - Požadavky a klasifikace, odolnost proti násilnému vniknutí (požadavky na odolnost dveří a oken včetně kování, cylindrických vložek a skel).

 

Kamerové systémy

 • ČSN EN 62676 (řada) Dohledové videosystémy pro použití v bezpečnostních aplikacích

 

Poplachové systémy (alarmy)

 • ČSN EN 50131–1 (ed. 2) Poplachové zabezpečovací a tísňové systémy
 • ČSN EN 50132-5  Poplachové systémy - CCTV sledovací systémy pro použití v bezpečnostních aplikacích - Část 7: Pokyny pro aplikaci

 

Systémy kontroly vstupu

 • ČSN EN 60839-11-1 Poplachové a elektronické bezpečnostní systémy - Část 11-1: Elektronické systémy kontroly vstupu - Požadavky na systém a komponenty.
 • ČSN EN 50133-1 Poplachové systémy – Systémy kontroly přístupu pro použití při bezpečnostních aplikacích.

 

Doporučené kvalifikační požadavky na vrátného

Vrátný by měl být kvalifikován pro bezpečnostní činnosti. Nejblíže je to kvalifikace Strážný (kód: 68-008-E) z národní soustavy kvalifikací.

http://www.narodnikvalifikace.cz/kvalifikace-315-Strazny

 

Ochrana soukromí při nasazení kamerových systémů

 • Zákon 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů
 • Vyjádření a doporučení Úřadu pro ochranu osobních údajů k možnosti instalovat kamerový systém v prostorách školy ze dne 12. března 2007

https://www.uoou.cz/files/vyjadreni_a_doporuceni_uoou.pdf

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Příloha č. 2 Školního řádu

 

         Základní škola a mateřská škola Sobůlky, okres Hodonín,

                              příspěvková organizace

 

Ředitelka Základní školy a mateřské školy obce Sobůlky, stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

…………………………………………………………………………

 

 

 

O přijetí dítěte do mateřské školy rozhoduje ředitelka základní školy podle zákona

 č. 561/2004 o předškolním a jiném vzdělávání (školský zákon).

O přijetí dítěte v rámci zápisu nerozhoduje datum podání ani pořadí podaných žádostí.
 

- přednostně se zařazují děti, které nejpozději před 1. 9. 2017 dosáhnou čtyř let věku

  a které mají trvalý pobyt ve školském obvodu mateřské školy

- podle věku dítěte

 

 


Zápis dětí do mateřské školy probíhá v souladu s rozhodnutím ředitele ZŠ,

a to v termínu od 2. května do 16. května a je včas oznámen prostřednictvím webových stránek školy, rozhlasového hlášení a vyvěšením plakátů v MŠ, ZŠ a v prodejnách potravin

 

 • do mateřské školy mohou být děti přijímány i mimořádně, v průběhu školního roku,

po dohodě s vedením školy, pokud to dovoluje kapacita školy

 • rodiče dostanou Přihlášku a Evidenční list, který řádně vyplněný a potvrzený dětským lékařem vrátí učitelce první den příchodu dítěte do MŠ
 • mateřská škola může přijmout pouze dítě, které se podrobilo stanoveným, pravidelným

      očkováním, má doklad, že je proti nákaze imunní nebo se nemůže očkování podrobit

pro trvalou kontraindikaci

 

 

 

 

Sobůlky 31. 8. 2017                                                    

 

                                                                              Mgr. Jana Martinková

                                                                                       ředitelka školy